Gudo Nishijima

Gudo Wafu Nishijima (Dogen Sangha Japan)

Centrála mezinárodní buddhistické skupiny Dogen Sangha byla založená v Japonsku Nishijimou Roshim. Snahou Nishijimy Roshiho nikdy nebylo založit organizaci, ale spíše buddhismus deorganizovat a tak mu navrátit původní čistotu. Nishijima Roshi sám vždy stál mimo jakákoliv společenství či oficiální školy. Společnost samozřejmě musí z legislativního hlediska fungovat jako právnická osoba, je ale spíše volným sdružením lidí, kteří pravidelně cvičí zazen a studují dílo Dogena Zenjiho.

Gudo Wafu Nishijima Roshi studuje buddhismus a cvičí zazen již více jak 60 let. Narodil se v Jokohamě v roce 1919, vystudoval Právnickou fakultu Tokijské univerzity a úspěšně svá studia ukončil v září roku 1946. V září 1940 se poprvé setkal s mistrem Kodo Sawakim a studoval s ním až do jeho  smrti v roce 1956. V tomto období sloučil své pravidelné denní cvičení zazenu a studium Shobogenzo s kariérou na japonském Ministerstvu financí a následně ve společnosti obchodující s cennými papíry. V prosinci roku 1973 byl vysvěcen na buddhistického mnicha zesnulým mistrem Renpo Niwou a v roce 1977 od něj obdržel „předání Dharmy“ (Niwa Renpo se následně stal opatem kláštera Ehei-ji). Krátce nato se Nishijima Roshi stal odborným konzultantem ve společnosti Ida Ryogokudo a v roce 1987 za pomoci pana Idy založil v Ičikavě nedaleko Tokia Ida Ryogokudo Zazen Dojo.

Nishijima Roshi se již několik desítek let intenzivně věnuje nejen výuce buddhismu, ale i rozsáhlé publikační činnosti a to jak v japonštině, tak v angličtině. Mezi jeho nejvýznamnější díla v angličtině, která jsou k dispozici také na evropském knižním trhu patří:

To Meet The Real Dragon (Potkat skutečného draka)
– jasně a srozumitelně psaný úvod do realistického buddhismu mistra Dógena. Nishijima Roshi komentuje a vysvětluje základní skutečnosti našeho moderního života. Každá kapitola ve svém závěru navíc obsahuje sekci otázek a odpovědí vztahujících se k datému tématu.

Master Dogen´s Shobogenzo (Shobogenzo mistra Dogena)
– 4 dílné vydání kompletního překladu všech 95ti dochovaných kapitol Shobogenzo mistra Dógena. Text ze 13. století je jedním z pilířů japonské buddhistické literatury. Překlad se drží co nejblíže původního japonského textu a obsahuje doposud nejobšírnější množství komentářů, poznámek, vysvětlivek a příloh tak, aby i čtenář neznalý historicko-kulturního kontextu pochopil hlubokou podstatu sdělení.

Master Dogen´s Shinji-Shobogenzo (Shinji-Shobogenzo mistra Dogena)
– Překlad s komentářem 301 koanových historek a příběhů, které mistr Dógen nashromáždil během svého pobytu v Číně. Koany zaznamenávající rozhovory mezi buddhistickými učiteli a jejich žáky, mistr Dógen používal jako základ své formální výuky a mnoho z nich citoval v Shobogenzo. Shinji-Shobogenzo obsahuje rozsáhlou sbírku koanů, každý příběh je opatřen komentářem Nishijimy Roshiho, který je znám svým jasným, srozumitelným a ne nesmyslným výkladem buddhistické filozofie.

Řada přednášek a prací Nishijimy Roshiho je také publikována na internetu a jsou na stranách Dogen Sangha Japan k dispozici ke stažení (zatím tedy pouze v angličtině a francouzštině). Uvádím jejich přehled se stručným nástinem obsahu:

Nishijima Roshi´s Zazen Retreat Lectures (Přednášky Nishijimy Roshiho ze zazenových setkání)
– Každoročně vždy koncem srpna, pořádá Nishijima Roshi v klášteře Tokei-in v Šizuoce sesshin, kde přednáší v angličtině. Během setkání tradičně přednáší čtyři lekce zaměřené na základní body učení Dogena Zenjiho. Po každé z přednášek následuje prostor pro otázky a odpovědi. Následující lekce publikované na stranách Dogen Sangha jsou přepisem čtyř přednášek ze srpna roku 1995 a 1996.
Lekce 1 – Nishijima Roshi hovoří o svých základních názorech a postojích k buddhismus a současné civilizaci. Vysvětluje vztah mezi náboženstvím a západním filozofickým myšlením a jak buddhistická teorie řeší protichůdné přístupy materialismu a idealismu.
Lekce 2 – Nishijima Roshi vypráví životní příběh Dogena Zenjiho, buddhistického mnicha a filozofa ze 13. století. Vysvětluje čtyři hlavní myšlenky Shobogenzo mistra Dogena: a) Odhodlání dosáhnout pravdy, b) Existence zákona příčiny a následku, c) „Okamžitost“ tohoto světa, d) Zazen.
Lekce 3 – Nishijima Roshi podává historických nástin a původ buddhistických škol v Japonsku a porovnává dvě hlavní, jejichž náplní je praxe zazenu – Rinzai a Soto. Vysvětluje také čtyři zásady, které mistr Dogen při výuce zazenu často používal: a) Nemyšlení, b) Kontrola těla a mysli, c) Zbavení se těla a mysli, d) Stát se jedním.
Lekce 4 – Poslední lekce není ani tak přednáškou jako spíše volnou diskusí mezi Nishijimou Roshim a ostatními účastníky setkání. Nishijima Roshi odpovídá na řadu zajímavých otázek týkajících se buddhismu v moderní společnosti a v našem denním životě.

Japanese Buddhism and The Meiji Restoration (Japonský buddhismus a Restaurace Meiji)
– tato přednáška byla poskytnuta v rámci výročního zasedání American Academy of Religion (Americké akademie pro náboženství) v San Francisku v listopadu 1997. Obsahuje základní nástin historického vývoje japonského buddhismu a jeho příklon k formalismu a institucionalismu. Součástí bookletu je také úvod do spisu Mulamadhyamakakarika mistra Nagardžuny a jeho komparace s dílem mistra Dogena.

Buddhism and Action (Činnost a buddhismus)
– tento kratičký booklet je přepisem tří přednášek Nishijimy Roshiho v radiu NHK v prosinci roku 1994. Jednotlivé části obsahují: Buddhismus a činnost, Činnost a každodenní jednání, Buddhismus a zazen.

Three Philosophies and One Reality (Tři hlediska a jedna realita)
– booklet je upravenou sbírkou sedmi přednášek Nishijimy Roshiho, které přednesl během týdenních seminářů v Tokiu v posledních 16ti letech. Nishijima Roshi staví svůj výklad buddhistických teorií na Shobogenzo mistra Dogena, který nikdy neztratil ze zřetele propastný rozdíl mezi lidskou ideou a skutečnou realitou. Dogen objevil skutečný základ života buddhisty nikoliv v teoriích, ale v prostém cvičení sezení – zazenu. Jeho myšlenky tak jsou zcela praktické a realistické a jeho vhled zůstává svěží dnes, tak jako býval před sedmi sty lety.

The Buddhist Precepts (Buddhistické předpisy)
– předpisy nejsou ani teorií a nejsou ani nereálné, jsou velmi konkrétní a praktické. Odrážejí základ učení buddhismu. Buddhismus je praktické náboženství. Zaměřuje se na nalezení správné cesty jak žít. A správně žít není tak jednoduché. Když začínáme studovat buddhismus potřebujeme nějaké vodítko, nějaké kritérium, podle kterého se rozhodujeme co bychom měli a co neměli udělat. Předpisy byly stvořeny tak, aby plnily právě tuto funkci. Byly stvořeny proto, aby nám pomohli žít správně. Jinými slovy, předpisy nás učí jak žít šťastně.

Understandig The Shobogenzo (Jak porozumět Shobogenzo)
– rozsáhlý 29ti stránkový booklet obsahující základní nástin obsahové struktury Shobogenzo a úskalí, která na čtenáře čekají. Součástí bookletu je také kapitola Shobogenzo Genjo-Koan.

Buddhism and The Autonomic Nervous System (Buddhismus a autonomní nervový systém)
– tato kratičká přednáška byla přednesena skupině buddhistů a křesťanů praktikujících zazen během soustředění v Bruselu v listopadu 2002 (obrázky ze sesshinu si můžete prohlédnout v albu). Nishijima Roshi popisuje jak se během zazenu harmonizuje náš autonomní nervový systém, který nám tím umožňuje prožít stav buddhovství.

Zazen, a Better Way of Experiencing Pain (Zazen, lepší cesta k uvědomění si bolesti)
– v listopadu 2002 navštívil Nishijima Roshi kromě sesshinu v Bruselu také konferenci ve francouzském Monpelliere, kde  diskutoval na téma významu bolesti při zazenu. V této přednášce nám Nishijima Roshi odhaluje svůj  výklad bolesti z pohledu buddhismu.

Sandokai – Experiencing the Same State as Gautama Buddha (Sandokai – prožít stejný stav jako Buddha Gautama)
– ve spolupráci s Gilem Alonem, jedním ze svých žáků, Nishijima Roshi přeložil do angličtiny slavné Sandokai, které napsal čínský mistr Sekito Kisen.